Regulaminy

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu (https://stylizacje.tv) oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.
Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.
Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień.
Bardzo ważne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu za każdym razem, gdy składane jest zamówienie.
W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu.
Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

2. DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu stylizacje.tv czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – PRO MEDIA Karolina Gołębiewska, z siedzibą: Al.Niepodległości 64/68 lok. 39, Warszawa 02-626 wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 146219188 , nr NIP 5213298279
Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://stylizacje.tv

eBook: książka elektroniczna w formacie PDF, Treść Cyfrowa: eBook w formacie PDF, eProdukt: eBook lub inna treść w formie PDF

3. KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU

Podczas korzystania z portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:
Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń – mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
Podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów)

KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH:

 • Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
 • Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej tylko i wyłącznie na własny użytek.
 • Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 2 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane
 • Treści Cyfrowe w urządzeniu elektronicznym w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania

 Klient nie jest uprawniony do:

 1. Rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
 2. Publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
 3. Usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
 4. Oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
 5. Jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej
 6. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody autora jest zabronione. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji autor może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.
 7. Zabronione jest przesyłanie eBooka osobom trzecim oraz zapewnianie im dostępu do niego w jakiejkolwiek formie (np. w formie screenów, zdjęć, treści itp.). 
 8. Jeden eBook jest przeznaczony dla jednej osoby, która dokonała jego zakupu w sklepie stylizacje.tv
 9. Każdy egzemplarz jest chroniony ukrytym znakiem wodnym, dzięki któremu możliwe jest natychmiastowe zidentyfikowanie osoby, która udostępniła Treść Cyfrową niezgodnie z prawem.
 10. Przeglądanie eBooka jest możliwe tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu.
 11. Klient ma obowiązek zapewnić nienaruszalność prawa autorskiego na egzemplarzu Treści Cyfrowej, którą posiada.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy oraz dokonać płatności.
Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien nas niezwłocznie zawiadomić.
Wiadomość email z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika.
Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość email, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki. Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie.
W przypadku przedmiotów, które nie znajdują się w magazynie, otrzymasz wiadomość z Potwierdzeniem wysyłki, gdy produkt będzie dostępny i został przygotowany do wysyłki, co w żadnym wypadku nie nastąpi później niż w prognozowanym terminie wysyłki, który jest przedstawiany w momencie wyboru sposobu płatności.
W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy.
Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Użytkownik otrzyma treść niniejszego Regulaminu, który stanowi wzór Umowy. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb.
Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez nasz system.
Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat. To, co pozostaje w tym momencie do zrobienia po naszej stronie, to dostawa produktu(ów) do Użytkownika, co zostało opisane poniżej.

5. DOSTAWA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i w terminie 2-14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty lub jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy.
Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.
Nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej oraz w soboty i niedziele.

6. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia.
W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana.
W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

7. PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik.
Użytkownik w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

8. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik.
Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie.
W trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia.
Użytkownik może zrealizować płatność:
Przelewem
poprzez platformę szybkich przelewów Przelewy24

9. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych podanych w niniejszym regulaminie.
Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:
Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy.
Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y), możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeśli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) , należy dostarczyć zwracane produkty do nas (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy.
Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter
nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta
do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca
2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

11. Rękojmia za wady produktu

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów).
Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.
W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Można też złożyć reklamację z tytułu gwarancji, jeżeli taka gwarancja została udzielona.
Produkt jest wadliwy, jeżeli:
nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem,
nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu,
nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia oraz
został wydany kupującemu niekompletny. Wyroby rzemieślnicze lub artystyczne, które sprzedajemy, często mają właściwości naturalnych surowców użytych do ich wytworzenia.

12. Reklamacja

Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej w przypadku, gdy:

 • 1.treść jest uszkodzona,
 • 2.mimo dwukrotnego kontaktu poprzez e-mail stylizacje.tv produkt nie zostanie dostarczony z przyczyn zależnych od stylizacje.tv

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni.
Początkiem biegu terminu reklamacji jest dzień otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że przedmiotem reklamacji jest produkt, a jej rozpatrzenie wymaga dokonania oględzin. Wtedy za początek biegu uznaje się dzień otrzymania produktu.
Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia powyższego terminu o w szczególnie uzasadnionym przypadku np. wystąpienia działania siły wyższej lub gdy rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie stało się niemożliwe z uwagi na złożoność zgłoszenia lub konieczność podjęcia innych czynności związanych z obsługą reklamacji, a w zwykłym trybie jej kluczowe rozpatrzenie nie jest możliwe lub nadmiernie utrudnione.

13. WIRUSY, PIRACTWO I INNEGO RODZAJU ATAKI KOMPUTEROWE

Korzystanie z tego portalu w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione.
Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do portalu jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego portalu są zakazane.
Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS)

14. CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostają w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

15. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności.
Zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

16. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają właściwości sądów polskich.

17. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Sklep ma możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

18. DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą one przetwarzane wyłącznie w tym celu.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania ich poprawienia lub usunięcia.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

Dokumenty do pobrania:

Wzór oświadczenie o odstapieniu od umowy